RSS

ประวัติ

03 ธ.ค.

ประวัติ

 เมื่อยังเยาว์

      มหาอำมาตย์โท พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดีพิริยพาหะ (พร เดชะคุปต์) เกิดในรัชกาลที่ ๕  เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ปีมะแม พ.ศ.๒๔๑๔ เป็นบุตรขุนฤทธิ์ดรุณเสรฐ (เดช เดชะคุปต์) สารวัตรใหญ่มหาดเล็กเวรฤทธิ์ กับ นางฤทธิ์ดรุณเสรฐ (ไผ่ สกุลเดิม กันตามะระ)

พ่อเเม่พระยาโบราณ

ขุนฤทธิ์ดรุณเสรฐ (เดช เดชะคุปต์)  กับ นางฤทธิ์ดรุณเสรฐ (ไผ่ สกุลเดิม กันตามะระ)

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน คือ

๑. หลวงประชุมบรรณสาร (พิณ เดชะคุปต์) รับราชการกระทรวงกลาโหม (ยังรับบำนาญอยู่)

๒. พระยาพิพิธภักดี (เพิ่ม เดชะคุปต์) รับราชการกระทรวงมหาดไทย ถึงอนิจกรรมแล้ว

๓. นางสาวใย เดชะคุปต์

๔. พระยาโบราณราชธานินทร์ ฯ (พร เดชะคุปต์) รับราชการกระทรวงมหาดไทย

๕. นางอภิรักษสมบัติ (เรือน ดิษยรักษ์)

๖. นายพล เดชะคุปต์ ถึงแก่กรรมแล้ว

* ข้อมูล พ.ศ. ๒๔๗๙

กับพี่น้อง

การศึกษา

บ้านบิดาอันเป็นที่เกิดอยู่เหนือวัดศรีสุดาราม คลองบาง กอกน้อย แขวงจังหวัดธนบุรี เมื่อยังเยาว์เริ่มศึกษาอักขรสมัยที่สำนักวัดยี่ส่าย    บิดานำถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมเชษฐา   ธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร (ปัจจุบันออกพระนามว่า สมเด็จพระราชปิตุลาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ) แล้วส่งเข้าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนสราญรมย์ ศึกษาในสำนักพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อยู่ระยะหนึ่ง ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ แต่ยังไม่ได้รับกรม ทรงจัดการศึกษา บิดาจึงนำนายพรไปถวายฝากให้ทรงฝึกหัดตั้งแต่ยังไม่ได้โกนจุก สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ทรงทราบว่าเคยเล่าเรียนมาบ้างแล้ว จึงโปรดให้ส่งเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ อันเป็นโรงเรียนเพิ่มตั้งขึ้นสำหรับสอนวิชาชั้นสูงใน สมัยนั้น แต่บิดาขอลาเอาไปโกนจุกและให้บวชเป็นสามเณรตามประเพณีบ้านเมืองอยู่ ณ วัดมหาธาตุพรรษา ๑ แล้วจึงส่งกลับมาเข้าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ครูในโรงเรียน พากันสรรเสริญว่าฉลาดมาแค่แรกเรียนอยู่สัก ๓ ปี ก็สามารถสอบไล่ได้วิชาบริบูรณ์ทั้งประโยค ๑ และประโยค ๒ ของโรงเรียนนั้นได้รับรางวัลชั้นสูงหลายครั้ง ครั้งหนึ่งเมื่อเข้าไปรับพระราชทานรางวัล ต่อพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัสถามว่า ” นายพรนี้เป็นลูกใคร “ สมเด็จกรมพระยาดำรง ฯ กราบบังคมทูล ให้ทรงทราบนามบิดา พระยาโบราณ ฯ ถือกรณีครั้งนั้นเป็นศุภนิมิตรมาตลอดอายุ ด้วยเป็นวันแรกที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงรู้จัก

ขอพระราชทานนามสกุล

            พระยาโบราณฯ และพี่น้อง ได้ขอพระราชทานนามสกุล จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล ว่า “เดชะคุปต์”

ขอนามสกุล

ชีวิตครอบครัว

ครอบครัว

ใน พ.ศ. ๒๔๔๐ เมื่อพระยาโบราณราชธานินทร์ยังเป็นที่หลวงอนุรักษ์ภูเบศรได้สมรสกับ      นางสาวจำเริญ (สกุลเดิม อินทุสุต) ธิดาหลวงเทเพนทร์ (ถนอม อินทุสุต) กับนางนวม ในกรุงเทพฯ  มีบุตรธิดาด้วยกัน ๕ คนคือ

๑.     นายพืชน์ เดชะคุปต์

ผู้ช่วยข้าหลวงตรวจการกรมหมาดไทย กระทรวงมหาดไทย  ถึงแก่กรรม

๒.     นางเทพอักษร (พันธ์ อินทุสุต)                                      ถึงแก่กรรม

๓.     นางพูน อารยะกุล                                                          ถึงแก่กรรม

๔.     นางสาวเพ็ญ  เดชะคุปต์                                                 ถึงแก่กรรม

๕.     นางสาวพัฒน์ เดชะคุปต์                                                 ถึงแก่กรรม

นอกจากนี้พระยาโบราณฯ ยังมีบุตรธิดาต่างมารดาอีก ๑๑ คน คือ

๑.     นายจั่นเพชร เดชะคุปต์ (มารดาชื่อนางกิ่ง)                       ถึงแก่กรรม

๒.     นางเพิ่มศรี  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (มารดาชื่อนางประยูร)   ถึงแก่กรรม

๓.     นายพฤทธิ์  เดชะคุปต์(มารดาชื่อนางประยูร) สมุห์บัญชี อ. เมืองลำปาง          ถึงแก่กรรม

๔.     นางสาวน้อม เดชะคุปต์ (มารดาชื่อนางถนอม)                  ถึงแก่กรรม

๕.     นายนันท์ เดชะคุปต์ (มารดาชื่อนายถนอม)                        ถึงแก่กรรม

๖.     นางอนงค์ เหมะกรม (มารดาชื่อนางถนอม)                         ถึงแก่กรรม

๗.     นายมานพ เดชะคุปต์ (มารดาชื่อนางเจิม)                           ถึงแก่กรรม

๘.     พันตำรวจโทวิรัตน์ เดชะคุปต์ (มารดาชื่อนางเจิม)               ถึงแก่กรรม

๙.     นางสมบูรณ์ ทรรพมัทย์ (มารดาชื่อนางสุวรรณ)                   ถึงแก่กรรม

๑๐.นายดำรง เดชะคุปต์ (มารดาชื่อนางสุวรรณ) ปลัดจังหวัดระนอง   ถึงแก่กรรม

๑๑.รองศาสตราจารย์วรรณศิริ เดชะคุปต์ (มารดาชื่อนางสุวรรณ)

ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย

สายสกุลผังตระกูล

พระยาโบราณฯ ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย อยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีความสมถะ รักสันโดษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง มีความกตัญญูเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในราชวงศ์อยุธยา และราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ถวายความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในรัชกาลที่ ๕ และ ๖) ในขณะรับราชการ ณ มณฑลกรุงเก่า ในตำแหน่งข้าหลวงมหาดไทย ได้ทำงานด้วยความเพียร ความสามารถโดยไม่เห็นเหน็ดเหนื่อยออกสำรวจพื้นที่อยู่เสมอ ในขณะที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า พระยาโบราณฯ ได้ดำเนินงานตามรากฐานที่ข้าหลวงเทศาภิบาลคนแรกของมณฑลกรุงเก่า คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมรุพงศ์ศิริพัฒน์ (ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๔๔๖ จึงได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี) ทีได้ทรงวางไว้

บ้านพรพินิต

พระยาโบราณฯเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าเป็นระยะเวลานานมากระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๗๒ ได้พยายามบากบั่นรับราชการสนองพระเดช พระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง   ๓ รัชกาล โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย พยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม พยายามปรับปรุงสร้างบ้านเมืองเพื่อประโยชน์และความสุขของชาวเมืองกรุงเก่าในขณะนั้น

เจ้าคุณกับข้าราชการกรุงเก่า

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
nistakuru 083 (AEC)

เรื่องน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่ีงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นความเข้าในเรื่อง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่

YUTTASIN090

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลา และอารธรรมสำคัญ

PITCHA MINT # 119

Welcome to Rome "Italy"

nankvsmile

บุคคลสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโก

mt068

ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

--NaLiz--

Geographic Phenomenon

warongkorn092

ดินแดนอาทิตย์อุทัย..

yingpew103

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

social084

พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดี พิริยะพาหะ

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: